Tittut

Dokumentation

Dokumentation är ett viktigt redskap i det pedagogiska arbetet med att följa barnens utveckling och att planera fortsatta utmaningar. Den är ett stöd för tänkandet. De former av dokumentation som används är dels pedagogisk dokumentation, dels händelsedokumentation.

Pedagogerna lyssnar, antecknar, fotograferar och observerar barnen i gruppen. HUR tänker de? VAD gör de? VAD är de intresserade av? På detta sätt kan processen i barnens utveckling och lärande visas. Genom denna form av dokumentation får barnen hjälp att se sin egen inlärningsprocess. Det hjälper dem också att minnas och förstå. Pedagogerna ser barnens läroprocess både individuellt och i barngruppen. Dokumentationen synliggör barnens görande och det stärker barnen.

Dokumentationen används också till att fånga upp barnens tankar, kompetenser samt kunskaper och med respekt utifrån detta planera fortsatta utmaningar i den pedagogiska verksamheten. Pedagogernas observationer mynnar ut i olika projekt som engagerar barnen.

Dokumentationen ligger till grund dels när barn och pedagoger tillsammans reflektera över lärandeprocessen, dels när pedagogerna utvärderar sitt arbete.

Den händelsedokumentation som används är i form av dagbok med bilder som beskriver vardagen på Tittut.

Pedagogerna dokumenterar även det enskilda barnet för att barnet och föräldrarna ska kunna följa utvecklingen och lärandeprocessen. Den samlade dokumentationen, tillsammans med läroplanen, ligger till grund för utvecklingssamtalen med föräldrarna.