Dokumentation

Dokumentation är ett viktigt redskap i det pedagogiska arbetet med att följa barnens utveckling och att planera fortsatta utmaningar. Den är ett stöd för tänkandet. De former av dokumentation som används är projektdokumentation och pedagogisk dokumentation i veckobrev.

När processen i barnens utveckling och lärande synliggörs för barnen tydliggörs deras egen inlärningsprocess. Det hjälper dem att minnas, reflektera och förstå. De får förutsättningar för att utveckla åsikter om vad som är roligt, viktigt eller svårt exempelvis och de kan signalera och formulera utvecklingsområden för sig själva, gruppen eller pedagogerna. Dokumentationen är även ett verktyg för att konkretisera pedagogernas arbete utifrån läroplanen ut till familjerna.

Dokumentationen ligger till grund dels när barn och pedagoger tillsammans reflekterar över lärandeprocessen, dels när pedagogerna utvärderar sitt arbete.

Pedagogerna dokumenterar också i ett individuellt underlag för det enskilda barnet för att barnet och föräldrarna ska kunna följa utvecklingen och de lärandeprocesser som pågår. Den samlade dokumentationen, tillsammans med läroplanen, ligger till grund för utvecklingssamtalen med föräldrarna.