Tittut

Reggio Emilia på Tittut

På Tittut är det nyfikna, undersökande och kompetenta barnet i fokus. Kommunikation, trygghet och ödmjukhet är ledord i det pedagogiska arbetet tillsammans med barnen. Tanken är att barnen ska får goda chanser till positiva relationer som leder till utforskande och lärande.

Barnen får arbeta med olika projekt där deras tankar, kreativitet och lärande stimuleras på olika sätt. Stor vikt läggs vid att alla barn ska få ta plats, synas och ställas inför utmaningar anpassade efter deras egen personliga utvecklingsnivå.

Barnen har inflytande och är delaktiga i sin egen velek i tussrummetrksamhet. Pedagogerna utgår från barnens tankar, kompetenser och kunskaper i planeringen av utmaningar i den pedagogiska verksamheten. Genom att ta tillvara på de tankestunder och samtal pedagogerna regelbundet har tillsammans med barnen, utvecklas och anpassas verksamheten utifrån barnens intressen och behov.

Centralt i verksamheten är att utmana barnen att arbeta tillsammans och visa att människors olikheter är en tillgång som berikar tillvaron snarare än begränsar. Stor vikt läggs vid att alla på förskolan ska respektera varandra.

Den pedagogiska verksamheten på Tittut bedrivs i enlighet med Läroplan för förskolan (Lpfö- 98). En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på; demokrati, solidaritet, integritet, lika värde och jämlikhet. I den lokala arbetsplan för förskolan Tittut kan du läsa hur pedagogerna arbetar för att dessa värden ska genomsyra barnverksamhet och pedagogernas förhållningssätt.

Utöver den lokala arbetsplanen har pedagogerna arbetat fram en pedagogisk plattform, inspirerad av pedagogiken Reggio Emilia. Plattformen utgör grunden för den pedagogiska verksamheten på Tittut. Utgångspunkten i det pedagogiska arbetet är synen på barnen som kompetenta individer med stora inneboende möjligheter till utveckling och lärande.

Pedagogiska plattformen
Den pedagogiska plattformen utgörs av tre grundstenar:

  1. Barns inflytande och delaktighet. Barnen ska ha inflytande och vara delaktiga för att kunna påverka sin vardag.
  2. Miljön. Den miljö barnen vistas i ska vara anpassad utifrån barnens intresse och behov. Inom Reggio Emilia kallas miljön för den tredje pedagogen.
  3. Pedagogisk dokumentation. Denna dokumentation används för att visa barnens utveckling och läroprocess både som individ och i grupp

Längre fram på hemsidan kan du läsa mer om innebörden av grundstenarna, under rubrikerna Arbetssätt, Barnens miljö och Dokumentation.